Na osnovu člana 68. Stav 1. Tačka 2. A u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu ( „Sl.glasnik RS“ br. 17/2019 ) odlukom direktora turističke agencije „TA VUCIC 2014 D.o.o “ iz Leskovca, ul. Bul. Oslobodjenja TC “ Most “ Lok. br. 2, MB:21060593, PIB: 108751680, dana 01.01.2020. god. Utvrduje sledeće:

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo ugovora između putnika i
organizatora i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi
definisane posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja.

 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje:
Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik)
potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti
uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje:
Program), da je kao i svi putnici iz ugovora se istima upoznat i da ih u
celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima
putnog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i
TA “ VUCIC 2014” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i
obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih
posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis
svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti
Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novoučinjeni Program –
ponudu, Ugovor se smatra raskinutim.

2.PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:

Putnik se za putovanje može prijaviti
u prostorima organizatora putovanja,TA“VUCIC 2014“ (dalje: organizator) i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru – potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – potvrde o putovanju sa organizatorom, koja može biti i u elektronskoj formi shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 30% od cene aranžmana. Ostatak ugovorene cene plaća se 15 dana pre početka
putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko
putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje
otkazao.

 1. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA su:
  – da sa putnikom zaključi ugovor o putovanju i putniku stavi na
  raspolaganje pisani program putovanja (u daljem tesktu: program
  putovanja) i opšte uslove putovanja (dalje: opšti uslovi),
  – da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja (u daljem
  tesktu: paket putnog osiguranja), – isplati srazmernu realnu razliku izmeĐu ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpnom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cene) povodom blagovreme i osnovane pisane reklamacije – prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika
  ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugoverni neposredni pružalac
  usluga u realizaciji programa putovanja; delovanjem više sile ili
  nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su
  posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim
  događajima koje organizator nije mogao predvideti i prevladati,
  – da se saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti stara o
  pravima i interesima putnika.
 2. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA su:
  – da se detaljno upozna sa uručenim programom i opštim uslovima
  putovanja,
  – da se informiše o fakultativnom zaključenju ugovora o osiguranju kojim
  se pokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomoći,
  uključujući repatrijaciju u svoju zemlju u slučaju nesreće ili bolesti i da
  zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe
  zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u celosti prihvata,
  – da uplati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviĐen
  Ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja,
  – da organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i
  dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on,
  njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše,
  tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i
  drugi propisi ) i po sopstvenom izboru obezbedi odgovarajuće polise
  putnog osiguranja,
  – da isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim
  licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova,
  – da odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice
  ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i oganizatoru
  naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika i da
  solidarno snosi neplaćeni deo cene aranžmana odnosno programa
  putovanja,
  – da opravdani prigovor bez odlaganja na licu mesta saopšti organizatoru i
  neposrednom pružaocu usluga,
  – da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva
  spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.yu) ili na drugi način o zemljama
  tzv. visokog ili umerenog rizika,
  – da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informišete kod našeg
  vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka.
  5. CENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA:

Cene su iskazane u
stranoj valuti a obračun uplata vrši se u zemlji u dinarima prema
prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate, odnosno
kursu navedenom u programu putovanja. Cene su formirane na osnovu
poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora –
reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (van programa putovanja)
plaćaju se na licu mesta ino partneru organizatora putovanja. Cena
programa putovanja uključuje, kombinaciju najmanje dve ili više sledećih
usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza,
smeštaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena
jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: standardene usluge). ako nešto
drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno. Cena
aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja
predviđeno ili posebno ugovoreno, troškove: smeštaja u jednokrevetnoj
sobi, aerodromskih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika
organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja
ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na
manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service,
korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih
i dr. usluga, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim
karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr.
(dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za
decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu
putovanja su determinisani od neposrednih pružaoca usluga i iste treba
tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je
kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan
početka putovanja). Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom
putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti sa
organizatorom. Posrednik nije ovlašćen da u ime organizatora zaključuje
ili prihvata posebne usluge koje nisu predviđene programom putovanja.
Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno
izvršene usluge koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni
pružalac usluga a nisu bile predviđene programom putovanja i pisanim
putem ugovorene. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima
ili na websajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela.
Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne
podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno
destinaciji. Vreme–čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u
smeštajni objekat uslovljen je procedurama na graničnim prelazima,
stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim
uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme poletanja aviona i
dr. na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne
mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz
programa putovanja su predvidjeni za putovanje (a kada je u pitanju
drugi vid prevoza putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumevaju
boravak u hotelu ili mestu opredeljenja- već samo označavaju dan početka
i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovorreklamaciju zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu
u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim
časovima i slično. Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja
je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu
na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju
pomeranja navedenog vremena poletanja aviona organizator ne snosi
nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi
iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje-sletanje
aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim
časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u
vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je
program putovanja u celosti izvršen. Usluge turističkog vodiča, turističkog
pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog
predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne
podrazumeva celodnevno i kontinuirano prisustvo. Instrukcije i uputstva
turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora
(posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i
drugim propisima i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih
instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova i sve eventualne
posledice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u celosti.Usmene i bilo koje
druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u
pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne
obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili
reklamacije putnika.
6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Organizator
može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 15 dana pre početka
putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursu
razmene valute ili do promene u tarifama prevoznika i u zakonom
predviđenim slučajevima. Za povećanje objavljene cene do 10 % nije
potrebna saglasnost putnika. Ako povećanje ukupno ugovorene cene
prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez
obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja
pisanog obaveštenja o povećanju cene, u kom slučaju ima pravo na
povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku, putnik
pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se
da je saglasan sa novom cenom. Naknadna sniženja cena aranžmana ne
mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo
kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Smeštajni objekti i smeštajne
jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj
kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja programa
putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste
destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene
aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnimnacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Sve usluge
navedene u programu putovanja podrazumevaju standardene usluge
(prosečne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene
destinacije i mesta), te ako putnik nije dodatno ugovorio posebne usluge
nema osnova za podnošenje prigovora-reklamacije organizatoru.
8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio
smeštaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu
smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u programu
putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta,
spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni smeštaj može se
bez saglasnosti putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više
kategorije u ugovorenom mestu smeštaja, a na teret organizatora, a
smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i
povraćaja putniku razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji
smeštajnog objekta.
Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u
smeštajnom objektu a naročito na: deponovanje i čuvanje novca,
dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda,
smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. Ako
drugačije nije ugovoreno, smeštaj putnika u objekat je najranije posle
16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije
do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge.
Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani
i sl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim,
odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne
konstrukcije na rasklapanje i koji bitno pogoršavaju kvalitet smeštaja, ako
drugačije nije ugovoreno.
Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po
destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa.
Organizator ne odgovara za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonskih
propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika i
hotelijera.
Osim kod namere i grube neodgovornosti organizator nema nikakvu
odgovornost za predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je
preuzeo predmete na čuvanje. Zato se putnicima ne preporučuje, da na
putovanja nose sa sobom vredne predmete a u suprotnom, putniku se
preporučuje da iste preda uredno na čuvanje.
Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine
cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez
obzira da li je usluživanje po principu švedskog stola ili menija. Usluga
ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga usluga
podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti
identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Doručak, ako
drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumeva
kontinentalni doručak.
Navedena pravila i standardi za smeštaj i ishranu putnika, analogno će se
primenjivati i na transfer i prevoz putnika, kao i propisi, principi i pravila
određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom
sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće
tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno itd.).
Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu
putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove
avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta
posledice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od
trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji
mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte.
Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom
putovanja.
Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim
turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u
zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik koga angažuje
organizator putovanja.
Prevoz putnika železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim
sredstvima obavlja se i direktna odgovornost ovih prevoznika je određena
u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi
uslovi objavljeni u programu putovanja odnose SE ISKLJUČIVO NA DRŽAVLJANE SRBIJE, te organizator ne snosi odgovornost i NIJE
dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne,
carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već
je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i
da putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.
Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa
rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u
roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i
dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik
agencije organizatora, niti posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost
putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u
postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti
dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost
putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe
ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za
vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o
svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne
posledice po tom osnovu. Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano
za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana, karakteristike
smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditet idr.jer u protivnom
organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu
po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja
obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata,
obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće
potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost
za štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise
R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti
nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i
troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog
propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe
tačke 10. ovih uslova.
10. OTKAZ I PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE
ORGANIZATORA:
Organizator može odustati od ugovora potpuno ili
delimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje, da su postojale
u vreme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da
program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje, u slučaju nedovoljnog
broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan
obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predviđenog početka putovanja,
uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u celosti
najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu
putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji
broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30
putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za
putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje
na posebno ugovorenim avio-čarter linijama a vozovima ili hidrogliserima
najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.
U slučaju potpunog odustanka od ugovora organizator će nastojati da
putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu
destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili
odbija. U slučaju prihvatanja novog ugovora putnik se odriče bilo kakvih
potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru po osnovu
prvobitno zaključenog ugovora. Organizator pre početka i za vreme
putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti
putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo
promene maršute putovanja i neophodne izmene programa putovanja
ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno
sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju,
zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom
režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne
i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve
druge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi

eventualne dodatne troškove izmene programa putovanja. Ukoliko se
započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo
na naknadu za stvarno izvršene usluge.
Organizator se oslobadja ispunjenja Ugovora onda, ako putnik u okviru
grupnog putovanja ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i
nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju
putnik ima obavezu, ukoliko je kriv, da organizatoru nadoknati pričinjenu
štetu.
11. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik ima pravo da
odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti organizatora.
Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja
pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu
putovanja, i to:

10% ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja

(blagovremeni otkaz)

20% ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja
(blagovremeni otkaz)

50% ako se putovanje otkaže do 30 dana pre početka putovanja,
80% ako se otkaže do 20 dana pre početka putovanja ,
100% ako se otkaže do 15 dana pre početka putovanja, ili u toku
putovanja.

Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta,
smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika
od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne,
odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne
bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika,
smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika,
odnosno poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode zvanično
proglašene. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti
organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja
po osnovu privremene sprečenosti za rad ( potvrdu izabranog lekara iz
oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene
ustanove), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se
smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi
lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti,
elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno
vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja.
Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću
zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti
povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo
stvarnih i učinjenih troškova.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrĐeno
iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski
poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u
vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je
prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i
onemogućava početak ugovorenog putovanja.
U slučaju odustanka a od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja,
putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača.
Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen organizatoru
za posredovanju u dobijanju viza.
12. PRTLJAG

Prevoz prtljaga do odreĐene težine koju odreĐuje avio
prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim
cenama avio-prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od ciljnog
aerodroma do hotela i nazad je isključivo stvar samih turista. Preporučuje
se da se zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose
isključivo u ručnom prtljagu. Kod prevoza autobusom putnik može poneti
2 komada prtljaga. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag.
Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno
sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku,
odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom,
putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili
osiguranja a prema važećim međunarodnim i, domaćim propisima.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno

osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne

odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i

Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se

zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno

upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije

osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o

osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na

obezbeđenje paketa putnog osiguranja.Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučujeda isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.500 eura I garanciju putovanja za kategoriju licence A20 u visini od 200.000 eura kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbedjuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane I povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike izmedju uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja za slučaj ; B)naknade štete obezbedjuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje se odredene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao I 2. za potraživanje razlike izmedju uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 30000015983 od 01.01.2020. god. Osiguravajuće kompanije „Milenijum osiguranje ”.Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod osiguravajuće kuće„MILENIJUM OSIGURANJE„ iz Beograda, ul.Bulevar Milutina Milankovića 3B 11000 Beograd, na tel. 011/7152300, fax. 011/7152354 , email: mios@milenijum-osiguranje.rs.

( Putnik je obavezan da dostavi osiguravaču ili banci i Organizatoru broj ugovora, mesto

putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e.mail preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka.)

( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske

presude,odnosno odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u

skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i

da iste u celosti prihvata.

 1. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I REŠAVANJE SPOROVA
  -Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor
  saopštiti lokalnom redstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, ili
  neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili
  direktno organizatoru i saraĐivati u dobroj nameri da se otklone uzroci
  prigovora i prihvatiti ponuĐeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
  – Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa
  predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu
  potvrdu u dva primerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan
  primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta,
  putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da
  je nastavio korišćenje ponuĐenog rešenja smatra se da je program
  putovanja u celosti izvršen,
  – Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, putnik je obavezan da u
  roku od 8 dana nakon ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo
  organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (potvrdu o
  prigovoru na licu mesta,, račune o plaćenim troškovima, zahtev po
  vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u
  odnosu na svakog putnika ponaosob i druge dokaze) i zahtevati povraćaj
  razlike u ceni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz
  ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju
  podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije,
  – Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene
  i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku
  putovanja na licu mesta,
  – Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor na prigovor u
  roku od 8 dana od dana prijema. U slučaju da , odnosno u roku od 15 dana
  putniku isplati razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije.
  Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će
  dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom
  propuštanja. Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima a u
  zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su
  neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
  – Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos
  reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već
  iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne cene programa putovanja
  Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom
  prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene
  usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog
  sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa
  predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao
  svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez
  obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj
  refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnih spornih
  odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i
  postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim
  uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za
  neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog
  pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i
  drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa
  pozitivnim propisima. Svaki zahtev putnika za iniciranje postupka pred
  nadležnim organima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se
  preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom
  ugovora i ovih opštih uslova.
  15. INDIVIDUALNA PUTOVANJA »NA UPIT I POJEDINAČNE
  USLUGE«:

Za individualne »rezervacije na upit« putnik polaže na ime
troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 15 EUR u
dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane
putnika, depozit se uračunava u cenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju
organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća
putniku. Ako putnik ne prihvati ponuĐenu ili potvrĐenu rezervaciju, a
koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava
organizator u celosti. Organizator, osim zbog grube nepažnje i nemara, ne
odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih
turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik, pod
uslovim da su te usluge u rezervaciji naznačene kao usluge neposrednih
pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za
sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.)
16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

Lični podaci putnika,
koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora.
Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za
realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu
saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika
drugim licima, osim licima odreĐenim posebnim propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE:

Organizator može programom putovanja
ili posebnim opštim uslovima poredvideti povoljnije odredbe za putnika u
odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja
sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim
vidovima turizma – Đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.)
predvideti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledu rokova i visine
naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokova plaćanja i
sl.U slučaju pokretanja sudskog spora nadležan je sud prema sedištu
organizatora putovanja uz primenu propisa R Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 01.01.2020.god. kojim danom prestaju da važe opšti uslovi objavljeni 25.09.2019.godine.